Aktualitetet e anetareve

Aktualitet mbi kompanitë

Fokus anetaret-Numri i radhës së newsletter-it France Albanie Express do te publikohet ne Mars.

Të nderuar anëtarë dhe miq,

 

Numri i radhës së newsletter-it France Albanie Express do te publikohet ne Mars. Ju lutem na dërgoni nje artikull (ose oferte) mbi aktivitetet tuaja; mundesisht ne anglisht, ku te jene edhe të dhenat tuaja.

Si zakonisht, Buletini do I shperndahet bazës tonë të të dhënave (rreth 4000 kontakte dhe CCI France International ±35,000 kontakte, internet & rrjetet tona sociale.

 

Afati I dergimit te artikullit: 25 Shkurt 2016

 

Shenim : Numratori 2017 do te publikohet te ky Bulletin. Ju lutemi te konfrmoni profilet e kompanive tuaja...

 


 

​Dear members and friends,

 

The next issue of the newsletter France Albanie Express will be published in Mars. Please kindly send to us an article (or o er) on your activities; preferably in English , with your contact details.

 

As usually, the newsletter will be sent to our usual database (± 4,000 contacts and CCI France International ±35,000 contacts, Internet & our Social media.

 

Note : The 2017 Directory will be published in this issue of the Newsletter. Please kindly confirm the profiles of your companies...

The deadline to send the article: 25 April 2016

Our CCI remains at your disposal,​

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin