Newsletter- France Albanie Express

“France Albanie Express” përshkruan jetën e CCI France Albanie dhe tenton të sjellë një vizion realist dhe pozitiv për Shqipërinë. 

Buletini France Albanie Express publikohet cdo tre muaj dhe paraqet bilancin e aktiviteteve të CCI France Albanie dhe të anëtareve të saj.

Lista e publikimeve "Newsletter- France Albanie Express"

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin