Aktualitetet e anetareve

[INFORMACION] Programet financuese të BE-së dhe të rritjes së mundësisë së...

Programet financuese të BE-së dhe të rritjes së mundësisë së bashkëpunimit ndërmjet Industrisë dhe Sektorit Publik !

INSTRUMENTI I SME-VE NE PROGRAMIN KUADER TE HORIZON 2020

H2020-EIC-SME2018-2020 

Instrumenti per Ndermarrjet e Vogla dhe te Mesme (NVM) (angl. Small and Medium­sized Enterprises-SME INSTRUMENT H2020-) ne Programin Kuader te BE per Kerkim Shkencor e Inovacion- Horizon 2020, synon mbeshtetje e SME-ve te cilat kane ide innovative per te sjelle ne treg produkte, sherbime si dhe modele te reja ne fushen e biznesit.  Parimet dhe financimi i Instrumentit te SME-ve ne H2020  Mund te aplikoje cdo SME, kompanie e re, apo start up qe ushtron veprimtarine e saj ne nje vend anetar te Bashkimit Europian apo vende te asociuara. 

Fushat e veprimtarive te SME-ve qe mund te aplikojne jane te pakufizuara, por ato qe duhet te mbajne parasysh priroritet e Programit H2020 per Sfidat Shoqerore- Societal Challenges e Teknologjite e reja te se Ardhmes- Future Emerging Technologies- FET  Instrumenti i SME-ve ju ofron aplikanteve fitues mbeshtetje te plote per te gjithe ciklin e inovacionit te biznesit. Ai ka 3 (tre) faza aplikimi ku perfshihen dhe sherbimet e assitences  teknike. 

Documentation

Download akkshi_1-19072018115028.pdf  (PDF • 4 MB) Download akkshi_2-19072018115044.pdf  (PDF • 4 MB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin