Aktualitetet e anetareve

Komunikim- Shtypi

Tax Alert prepared by "A.R.S Legal & Financial Services" Ltd/ Tax Alert, i përgatitur nga “A.R.S Legal & Financial Services” Sh.p.k

To keep you up to date with the latest changes in Albanian legislation, this Tax Alert prepared by "A.R.S Legal & Financial Services" Ltd provides you with valuable information regarding:

·         Procedures and documentation for assessing and benefiting the disability of the personal assistant and their responsible structures and duties provided for in Decision no. 722, dated 11.11.2019;

·         Criteria and procedures for categorization of accommodation structures provided in Order No.267, dated 24.7.2019;

·          Rules and procedures for disposal of products provided for in Decision no. 742, dated 20.11.2019;

·         Exemption of goods from Value Added Tax provided for in Normative Act no. 4, dated 30.11.2019.

For more information contact:

Web: www.arsfirm.al

Email: info(@)arsfirm.al

Mobile: +355 69 978 9625

Address: Kavaja Street, Sun Tower Center, 8th floor, Ap 30, Tirana.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Për t'ju informuar me ndryshimet më të fundit në legjislacionin Shqipëtar, ky Tax Alert, i përgatitur nga “A.R.S Legal & Financial Services” Sh.p.k, ju ofron informata të vlefshme në lidhje me:

·         Procedurat dhe dokumentacionin për vlerësimin dhe përfitimin e aftësisë së kufizuar e të ndihmësit personal dhe të strukturave përgjegjëse e detyrave të tyre, parashikuar në Vendimin Nr. 722, datë 11.11.2019;

·         Kriteret dhe procedurat e kategorizimit të strukturave akomoduese parashikuar në Urdhërin Nr.267, datë 24.7.2019;

·         Rregullat dhe procedurat e shkatërrimit të produkteve parashikuar në Vendimin Nr. 742, datë 20.11.2019;

·         Perjashtimin e mallrave nga Tatimi mbi Vlerën e shtuar parashikaur në Aktin Normativ Nr. 4, datë 30.11.2019.

Për më shumë informacion kontaktoni:
Web: www.arsfirm.al
Email: info(@)arsfirm.al
Mobile: +355 69 978 9625
Adresa: Rr “Kavajës“, Qendra ‘‘Sun Tower“, kati 8, Ap 30, Tiranë.

 

Documentation

Download Tax_Alert_November_2019.pdf  (PDF • 503 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin