Aktualitetet e anetareve

Komunikim- Shtypi

Tax Alert i pergatitur nga A.R.S Legal & Financial Services

Tax Alert i pergatitur nga A.R.S Legal & Financial Services me ndryshimet e legjislacionit gjate muajit Prill 2020.

 

Për t'ju informuar me ndryshimet më të fundit në legjislacionin Shqiptar, ky Tax Alert i përgatitur nga "A.R.S Legal & Financial Services" Sh.p.k, ju ofron informata të vlefshme në lidhje me:


-Ligji nr.21/2020 Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 89/2014 “Për Pajisjet Mjekësore”;

-Akti Normativ nr.3, datë 15.03.2020 “ Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të
shkaktuar nga Covid-19”;

-Me ligjin nr. 35/2020 janë miratuar ndryshimet në ligjin nr. 7898, datë 27.01.1995 “ Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.

 

Për më shumë informacion kontaktoni:
Web: www.arsfirm.al
Email: info(@)arsfirm.al
Mobile: +355 69 97 89 625
Adresa: Rruga "Kavaja", Qendra " Sun Tower ", Kati 8, Ap 30 Tiranë,
Shqipëri

Documentation

Download Tax_Alert_April_2020.pdf  (PDF • 851 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin