Aktualitetet e anetareve

Komunikim- Shtypi

Tax Alert i pergatitur nga A.R.S Legal & Financial Services / Tax Alert prepared by "A.R.S Legal & Financial Services"

Për t’ju informuar me ndryshimet më të fundit në legjislacionin Shqipëtar, ky Tax Alert i përgatitur nga “A.R.S Legal & Financial Services” Sh.p.k, ju ofron informata të vlefshme në lidhje me:

·         Vendimin Nr. 176, datë 14.11.2019 “Mbi miratimin e rregullores së lidhjeve të reja në sektorin e gazit natyror”;

·         Udhëzimin Nr. 34, datë 5.12.2019 Për një ndryshim në Udhëzimin Nr. 6, Datë 30.1.2015 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”;

·         Vendimin Nr. 807, datë 11.12.2019 “Për përcaktimin e kritereve dhe të kushteve për kalimin e pronës shtetërore në pronë private, në funksion të planeve të përgjithshme vendore”;

·          Aktin Normativ Nr. 10, datë 18.12.2019 “Për disa shtesa në ligjin Nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar.

Për më shumë informacion kontaktoni:

Web: www.arsfirm.al

Email: info(@)arsfirm.al

Mobile: +355 69 97 89 625

Adresa: Rruga "Kavaja", Qendra " Sun Tower ", Kati 8, Ap 30 Tiranë, Shqipëri

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To keep you up to date with the latest changes in Albanian legislation, this Tax Alert prepared by "A.R.S Legal & Financial Services" Ltd provides you with valuable information regarding:

·         Decision No. 176, date 14.11.2019 “On the Adoption of regulation of new connections in the Natural Gas Sector”;

·         Instruction No. 34, dated 5.12.2019 On an amendment to Instruction no. 6, dated 30.1.2015 “On value added tax in the Republic of Albania”, changed.

·         Decision No. 807, dated 14.11.2019  "On the Determination of criteria and conditions for the transfer of state property to private property, in the function of general local plans”

·           Normative Act No. 10, dated 18.12.2019 “For some additions to law No. 8438, dated 28.12.1998, “On personal income tax”, as amended.

For more information contact:

Web: www.arsfirm.al

Email: info(@)arsfirm.al

Mobile: +355 69 978 9625

Address: Kavaja Street, Sun Tower Center, 8th floor, Ap 30, Tirana.

Documentation

Download Tax_Alert_Dhjetor_2019.pdf  (PDF • 768 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin