Aktualitetet e anetareve

Komunikim- Shtypi

Tax Alert i përgatitur nga “A.R.S Legal & Financial Services” Sh.p.k

 Për t’ju informuar me ndryshimet më të fundit në legjislacionin Shqipëtar, ky Tax Alert i përgatitur nga “A.R.S Legal & Financial Services” Sh.p.k, ju ofron informata të vlefshme në lidhje me:

-  Ligjin Nr. 90/2019 “Për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme”;

-  Udhezimin Nr. 30, datë 30.12.2019 për disa ndryshime në Udhëzimin Nr. 17 date 3.8.2016 “Për procedurat dhe kriteret për njohjen dhe njësimin në Republikën e Shqipërise, të diplomave, certifikatave, gradave shkencore dhe titujve akademikë të lëshuara nga institucionet e huaja të arsimit të lartë dhe institucione të tjera të autorizuara, jashtë vendit”;

-  Vendimin Nr. 6, datë 6.01.2020 “Për kushtet, kriteret dhe procedurat për zbatimin e masave të rimëkëmbjes ekonomike”;

-  Ligji Nr. 87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”.

Për më shumë informacion kontaktoni:
Web: www.arsfirm.al
Email: info(@)arsfirm.al
Mobile: +355 69 97 89 625
Adresa: Rruga "Kavaja", Qendra " Sun Tower ", Kati 8, Ap 30 Tiranë, Shqipëri

Documentation

Download Tax_Alert_January_2020.pdf  (PDF • 457 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin