Aktualitetet e anetareve

Komunikim- Shtypi

Tax Alert i përgatitur nga “A.R.S Legal & Financial Services” Sh.p.k / Tax Alert prepared by "A.R.S Legal & Financial Services" Ltd

*Për t’ju informuar me ndryshimet më të fundit në legjislacionin Shqiptar, ky Tax Alert i përgatitur nga “A.R.S Legal & Financial Services” Sh.p.k, ju ofron informata të vlefshme në lidhje me:

 

-  Udhëzimin Nr. 8, datë 14.02.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin Nr. 26, datë 04.09.2008 “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar;

- Vendimin Nr. 141, datë 13.2.2020 "Për përcaktimin e Veprimtarive, Kritereve dhe Procedurave për Personat Juridikë që ushtrojnë veprimtari ekonomike në Industrinë Automotive".

 

Për më shumë informacion kontaktoni:
Web: www.arsfirm.al
Email: info(@)arsfirm.al
Mobile: +355 69 97 89 625
Adresa: Rruga "Kavaja", Qendra " Sun Tower ", Kati 8, Ap 30 Tiranë, Shqipëri

 

*To keep you up to date with the latest changes in Albanian legislation, this Tax Alert prepared by "A.R.S Legal & Financial Services" Ltd provides you with valuable information regarding:

 

-  Instruction No. 8, dated 14.02.2020 “For some additions and changes to the instruction no. 26, dated 04.09.2008 “On national taxes”, as amended;

 -  Decision No. 141, dated 13.2.2020 "On the determination of the Activities, Criteria and Procedures of all Legal Entities exercising economic activity in the Automotive Industry".

For more information contact:
Web: www.arsfirm.al
Email: info(@)arsfirm.al
Mobile: +355 69 978 9625
Address: "Kavaja" Street, "Sun Tower" Center, 8th floor, Ap. 30, Tirana.

Documentation

Download Tax_Alert_Shkurt.pdf  (PDF • 200 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin