Aktualitetet e anetareve

Komunikim- Shtypi

Tax Alert i përgatitur nga "A.R.S Legal & Financial Services" Sh.p.k / Tax Alert prepared by "A.R.S Legal & Financial Services" Ltd

Për t'ju informuar me ndryshimet më të fundit në legjislacionin
Shqiptar, ky Tax Alert i përgatitur nga "A.R.S Legal & Financial
Services" Sh.p.k, ju ofron informata të vlefshme në lidhje me:

- Aktin Normativ nr.3, datë 15/03/2020 “Për marrjen e masave të vecanta
administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së Infeksionit të
shkaktuar nga COVID-19”


-  Aktin Normativ nr.7, datë 23.03.2020 “Për Qëndrimin e Përkohshëm në
Shtëpi të të Dënuarve”


-  Ligjin nr. 108/2013, “Për të Huajt”, të ndryshuar, hyrë në fuqi më
datë 25/03/2020…


-  Vendimin Nr. 254, datë 27.3.2020 “Për përcaktimin e procedurave, të
dokumentacionit  dhe të  masës së përfitimit të ndihmës  financiare për
të punësuarit në  subjektet e biznesit me të  ardhura vjetore deri 14
milionë lekë, ndihmës ekonomike e të pagesës të së ardhurës nga
papunësia gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, të shpallur si pasojë
e Covid-19”


- Vendimin nr.220, datë 12.3.2020 “Për përcaktimin e kategorisë së
tatimpaguesve dhe të kritereve të përdorimit të procedurës  së
thjeshtëzuar të fiskalizimit”


- Ligji nr.21/2020 Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 89/2014
“Për Pajisjet Mjekësore”, i cili hyn në fuqi më datë 15 Prill 2020.


Për më shumë informacion kontaktoni:
Web: www.arsfirm.al
Email: info(@)arsfirm.al
Mobile: +355 69 97 89 625
Adresa: Rruga "Kavaja", Qendra " Sun Tower ", Kati 8, Ap 30 Tiranë,
Shqipëri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To keep you up to date with the latest changes in Albanian
legislation, this Tax Alert prepared by "A.R.S Legal & Financial
Services" Ltd provides you with valuable information regarding:

- Normative Act no.3, dated 15/03/2020 “On taking special administrative
measures during the duration of the infection period caused by COVID-19”
- Normative Act no. 7, dated 23.03.2020 “On the Temporary Stay of the
Convicts at Home”
- Law no. 108/2013, “For Foreigners”, as amended, entered into force on
25/03/2020…
- Decision no. 254, dated 27.3.2020 “On the determination of procedures,
documentation and the amount of financial assistance for employees in
business entities with annual income up to ALL 14 million, economic
assistance and payment of income from unemployment during the period of
natural disaster, declared as a consequence of Covid-19 ”
- Decision no.220, dated 12.3.2020 “On determining the category of
taxpayers and the criteria for use of the simplified fiscalization
procedure”;
- Law No. 21/2020, For some additions and amendments to the Law no.
89/2014 “On Medical Devices”, which comes into force on 15 April 2020.


For more information contact:
Web: www.arsfirm.al
Email: info(@)arsfirm.al
Mobile: +355 69 978 9625
Address: "Kavaja" Street, "Sun Tower" Center, 8th floor, Ap 30, Tirana.

Documentation

Download Tax_Alert_March_2020.pdf  (PDF • 1','003 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin