Aktualitetet e anetareve

Komunikim- Shtypi

Lunch-debate with the Executive Director of AIDA on the foreign investments in Albania, Mr Sokol Nano / Drekë-debat me Drejtorin Ekzekutiv të AIDA-s mbi investimet e huaja në Shqipëri, z. Sokol Nano

AIDA is the first government website/portal that aims to introduce Albania to Foreign Investors.

On the 13/06/2019, our Chamber organised a lunch-debate that introduced the Executive Director of AIDA, Mr. Sokol Nano with the representatives of the Board of CCIFA and other members representing different industries, like tourism, automotive, energy, law firms, dental etc.

In the presence of Her Excellency, Madam Ambassador of France, Christina Vasak

The meeting focused on the best ways of cooperation between CCIFA and AIDA to create a clear vision of the current situation and the necessary steps french investors who want to invest in Albania need to take.

In addition, part of the discussion was the need for support in terms of information provided and the implementation of existing procedures and the importance of the Investment Law for all companies in Albania..

This was a constructive meeting that touched on the fundamental issues that French investors go through today and the specifics of AIDA’s strategic investments, including the work that AIDA has done so far towards this goal. Mr. Sokol Nano emphasized important strategic projects in tourism and the role of their development over the next ten years as well as the premise for sustainable development in the fasonery and automotive industries. He also stressed the importance of finding an operator for Vlora airport

The Ambassador Christina Vasak informed Mr Nano about the organisation of the annual Conference "TRAVEL ENTERPRISES" in spring 2020 in Tirana, a professional organisation representing travel and tourism companies.

Our Chairman, M Julien Roche emphasized the importance of the creation of a unified platform with AIDA, given that our institutions have a common purpose based on their engagement and activities that aim to increase foreign investments in the country. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AIDA është faqja e parë / portal i qeverisë që synon të prezantojë Shqipërinë tek Investitorët e Huaj.

Më 13.06.2019, Dhoma jonë organizoi një drekë debat që prezantoi Drejtorin Ekzekutiv të AIDA-s, z. Sokol Nano me përfaqësuesit e Bordit të CCIFA-s dhe anëtarët e tjerë që përfaqësojnë industri të ndryshme, si turizmi, industria e automobilave, energjia , firma ligjore, klinka dentare etj.

Në prani të Shkëlqesisë së saj, Zonja Ambasadore e Francës, Christina Vasak.

Takimi u përqëndrua në mënyrat më të mira të bashkëpunimit ndërmjet CCIFA dhe AIDA për të krijuar një vizion të qartë të situatës aktuale dhe hapave të nevojshëm që duhet të ndërmarrin investitorët francezë që duan të investojnë në Shqipëri.

Përveç kësaj, një pjesë e diskutimit ishte nevoja për mbështetje në aspektin e informacionit të ofruar dhe zbatimit të procedurave ekzistuese dhe rëndësisë së Ligjit për Investime për të gjitha kompanitë në Shqipëri.

Ky ishte një takim konstruktiv që preku çështjet thelbësore që investitorët francezë kalojnë sot dhe specifikat e investimeve strategjike të AIDA-s, duke përfshirë punën që AIDA ka bërë deri më tani drejt këtij qëllimi. Z. Sokol Nano theksoi projekte të rëndësishme strategjike në turizëm dhe rolin e zhvillimit të tyre gjatë dhjetë viteve të ardhshme, si dhe premisat për zhvillim të qëndrueshëm në industritë fason dhe automobilistike. Ai gjithashtu theksoi rëndësinë e gjetjes së një operatori për aeroportin e Vlorës

Ambasadorja Zonja Christina Vasak e njoftoi z. Nano për organizimin e konferencës vjetore "TRAVEL ENTREPRISES" në pranverë 2020 në Tiranë, një organizatë profesionale që përfaqëson kompanitë e udhëtimit dhe turizmit.

Kryetari ynë, Z. Julien Roche theksoi rëndësinë e krijimit të një platforme të unifikuar me AIDA, duke qenë se institucionet tona kanë një qëllim të përbashkët bazuar në angazhimin dhe aktivitetet e tyre që synojnë të rrisin investimet e huaja në vend. 

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin