Aktualitetet e anetareve

Komunikim- Shtypi

Alarm Tatimor, per muajin Nentor 2020 - A.R.S Legal & Financial Services

Per informacione me ndryshimet me te fundit ne legjislacionin Shqiptar, ky alarm tatimor i pergatitur nga "A.R.S Legal & Financial Services", ju ofron informata te vlefshme ne lidhje me:

  • Udhezimin e perbashket nr. 4620, "Per menyren e ekzekutimit te kundravajtjes administrative per mosperdorimin e barriers mbrojtese (maskes), nepermjet Operatorit Te Sistemit Te Shperndarjes Se Energjise Elektrike (OSHEE)";
  • Vendimin nr. 836 date 28.10.2020, "Per percaktimin e kritereve te dokumentacionit e te procedures per Pajisjen, Riperteritjen, Refuzimin dhe Anullimin e Lejes se Punesper sherbime kontraktuese te tipit "C/SHK", si dhe te tarifes shteterore per leshimin e kesaj Lejeje Pune";
  • Ligj nr. 9632, "Per Sistemin e Taksave Vendore";
  • Shtese ne ligjin nr. 92/2014, "Per Tatimin mbi Vleren e Shtuar ne RSH";
  • Ndryshimi ne udhezimin nr. 24 date 02.09.2008, "Per Procedurat Tatimore ne RSH".

 

Ne rast pyetjesh apo paqartesish mos hezitoni te na kontaktoni!

Documentation

Download Tax_Alert_November_2020_.pdf  (PDF • 241 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin