Aktualitetet e anetareve

Komunikim- Shtypi

Alarm tatimor i përgatitur nga “A.R.S Legal & Financial Services”

Për t’ju informuar me ndryshimet më të fundit në legjislacionin Shqiptar, ky alarm tatimor i përgatitur nga “A.R.S Legal & Financial Services”, ju ofron informata të vlefshme në lidhje me:

  1. Vendimi Nr. 608, datë 29.7.2020 “Për procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programit të nxitjes së punësimit nëpërmjet punësimit të personave të dalë të papunë si pasojë e COVID-19”. 
  2. Ligji Nr. 96/2020 “Kodi Ajror i Republikës së Shqipërisë”, i përditësuar më kuadrin rregullator të Bashkimit Evropian në fushën e aviacionit.  
  3. Ligji Nr. 112/2020 “Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues” 
  4. Udhëzimi i Përbashkët Nr. 12, datë 21.7.2020 “Për përcaktimin e numrit të faqeve për të cilat informacioni përfitohet falas, rastet e përjashtimit nga pagesa e tarifës, si dhe rregullat për mënyrën e kryerjes së pagesës për pajisjen me informacion që prodhohet ose mbahet nga autoritetet publike”. 
  5. Ligji Nr. 106/2020 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar. 
  6. Ligji Nr.107/2020 “Për një shtesë në Ligjin Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar. 
  7. Udhëzim nr. 32, datë 25.8.2020 Për një ndryshim në Udhëzimin nr. 6, datë 30.1.2015 “Për Tatimin mbi Vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 

Documentation

Download Tax_Alert_August_2020.pdf  (PDF • 880 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin