Aktualitetet e anetareve

Dhoma

2e Forum Economique Francophone en Albanie / Forumi i 2-të Ekonomik Frankofon në Shqipëri

Ambasada e Francës në Shqipëri, Ambasada e Kanadas në Romë, Universiteti i Tiranës, Agjencia Universitare e Frankofonisë, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Francë-Shqiperi organizuan Forumin e 2-të Ekonomik Frankofon në Shqipëri, ditën e hënë 21 mars 2016, në hotel Rogner Prezantime të shkurtra dhe programe konkrete studimi u prezantuan diten e hënë, 21 mars para një audience të madhe të përbërë kryesisht nga studentët. Gjuha franceze është shume e rendesishme dhe vendet frankofone kane përparesi arsimin: Çfarë studimi te zgjidhni ? Cilin sektor ? Kush janë qëllimet e biznesit? Cilat janë avantazhet e studimeve në një vend frankofon?

2e Forum Economique Francophone en Albanie 

L’Ambassade de France en Albanie,
L’Ambassade du Canada à Rome,
L’Université de Tirana,
L’Agence Universitaire de la Francophonie,
La Chambre de Commerce et d’Industrie France-Albanie,

Vous invitent au 2e Forum Economique Francophone en Albanie,
Lundi 21 mars 2016 Hôtel Rogner – Salle Vienne-Prague

« La Stratégie économique pour la Francophonie veut concilier croissance économique, lutte contre la pauvreté et les inégalités, sauvegarde de l’environnement et préservation du patrimoine culturel. Pour cela, elle appelle à approfondir les processus démocratiques, à renforcer l’État de droit, la gouvernance, les droits de l’Homme et l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle vise également à impliquer davantage les acteurs locaux du développement, de la société civile, du secteur privé et de la diaspora.
La communauté internationale est invitée à définir de nouvelles voies de progrès économique. La Francophonie dispose d’atouts spécifiques qui lui permettent d’y contribuer activement : une langue partagée, une démographie dynamique, des richesses naturelles considérables, notamment en Afrique, une capacité de mobilisation, une capacité de recherche et de formation, des entreprises globales, des réseaux de travail et de solidarité, des modalités novatrices de partenariat et, élément essentiel, une volonté politique d'y parvenir »1.
Cette stratégie d’ensemble à vocation à développer un modèle économique responsable au niveau social et environnemental. Mais également elle incite à renforcer les réseaux francophones dans le domaine économique.

Forumi i 2-të Ekonomik Frankofon në Shqipëri 

Ambasada e Francës në Shqipëri,
Ambasada e Kanadas në Romë,
Universiteti i Tiranës,
Agjencia Universitare e Frankofonisë,
Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Francë-Shqiperi,

Ju ftojnë në Forumin e 2-të Ekonomik Frankofon në Shqipëri,
E hënë 21 mars 2016

« Strategjia ekonomike për Frankofoninë dëshiron të bëjë bashkë rritjen ekonomike, luftën kundër varfërisë dhe pabarazisë, mbrojtjen e mjedisit dhe ruajten e trashëgimisë kulturore. Për këtë, ajo bën thirrje për thellimin e proceseve demokratike, forcimin e Shtetit të së drejtës, qeverisjes, të drejtat e njeriut dhe barazinë midis grave dhe burrave. Ajo synon gjithashtu të rrisë përfshirjen e aktorëve vendas të zhvillimit, të shoqërisë civile, sekorit privat dhe diasporës.
Komuniteti ndërkombëtar është i ftuar të përcaktojë format e reja për progresin ekonomik . Frankofonia disponon mënyra specifike, të cilat i lejojnë të japë kontributin e saj aktiv : një gjuhë të përbashkët, një demografi dinamike, pasuri të konsiderueshme natyrore, veçanërisht në Afrikë, aftësi mobilizuese, aftësi kërkimore dhe studimore, ndërmarrje globale, rrjete pune dhe solidariteti, modalitete novatore partneriteti dhe elementin thelbësor, vullnet politik për t’ia dalë mbanë »¹
Kjo strategji e përgjithshme ka për qëllim të zhvillojë një model ekonomik të përgjegjshëm në nivel social dhe mjedisor. Por gjithashtu ajo inkurajon përforcimin e rrjeteve frankofone në fushën e ekonomisë.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin