La Chambre

[NEW MEMBER] - Welcome to Association Forains (SHOQATA ARGETUESVE TE LODRAVE AMBULANTE)

Association Forains (SHOQATA ARGETUESVE TE LODRAVE AMBULANTE) eshte themeluar me 22 shkurt 2010 nga nje grup sipermarresish ne fushen e argetimit me lodra ambulante. Emri im si president i shoqates eshte percaktuar qe ne aktin e themelimit. Shoqata ALA eshte organizate joqeveritare, jofitimprurese. Shoqata ALA numeron sot rreth 130 anetare me veprimtari ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise.

Ja disa nga qellimet dhe objektivat e shoqates ALA:

Te bashkoje rreth vetes te gjithe personat juridike, fizike dhe individet qe ushtrojne veprimtarine e argetimit ambulant me lodra ne territorin e Republikes se Shqiperise

Te mbroje interesat e anetareve ne bashkepunim me te gjithe personat publike e private qe disponojne, kane e japin te drejten per shfrytezimin e shesheve publike, ambienteve e sherbimeve ambulante per argetimin e popullates me lodra.

Te krijoje, rrise e menaxhojne bashkepunimin mes shoqatave, organizatave dhe sindikatave te tjera ne vend dhe te huaja, qe kane si objekt te punes se tyre zhvillimin e sipermarrjes edhe ne kete fushe.

Te pergatise bazen legjislativo-administrative per permiresimin dhe miratimin e akteve te tjera ligjore e nenligjore per rregullimin e metejshem te veprimtarise se personave fizike e juridike ne fushen e argetimit ambiental, ambulant me lodra argetuese.

Représentée par: Bashkim Calliku/Président

Mobile: 00355 67 34 11 646

 

Email : shoqata.ala2010@gmail.com

 

 ​​Motivations : Collaboration


 

Photo de Shoqata e Lodrave ALA.

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Linkedin
Fermer

Vous débutez à l'export ?