ALA - Shoqata e Argetuesve te Lodrave Ambulante

Bashkim Calliku

General Manager

Company name : ALA- SHOQATA ARGETUESVE TE LODRAVE AMBULANTE

Adresa: Rr. Sitki Cico, pallati nr. 5, ap.7, Tirane

Email : shoqata.ala2010@gmail.com

Tel: 00355 67 34 11 646

COMPANY DESCRIPTION:

Association Forains (SHOQATA ARGETUESVE TE LODRAVE AMBULANTE) eshte themeluar me 22 shkurt 2010 nga nje grup sipermarresish ne fushen e argetimit me lodra ambulante. Emri im si president i shoqates eshte percaktuar qe ne aktin e themelimit. Shoqata ALA eshte nje organizate joqeveritare, jofitimprurese. Shoqata ALA numeron sot rreth 130 anetare me veprimtari ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise.

Ja disa nga qellimet dhe objektivat e shoqates ALA:

Te bashkoje rreth vetes te gjithe personat juridik, fizik dhe individet qe ushtrojne veprimtarine e argetimit ambulant me lodra ne territorin e Republikes se Shqiperise.

 Te mbroje interesat e anetareve ne bashkepunim me te gjithe personat publike e private qe disponojne, kane e japin te drejten per shfrytezimin e shesheve publike, ambienteve e sherbimeve ambulante per argetimin e popullates me lodra.

Te krijoje, rris e menaxhoj bashkepunimin mes shoqatave, organizatave dhe sindikatave te tjera ne vend dhe te huaja, qe kane si objekt te punes se tyre zhvillimin e sipermarrjes edhe ne kete fushe.

 Te pergatise bazen legjislativo-administrative per permiresimin dhe miratimin e akteve te tjera ligjore e nenligjore per rregullimin e metejshem te veprimtarise se personave juridik dhe fizik ne fushen e argetimit ambiental, ambulant me lodra.

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Linkedin